รายวิชา

เรามีชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น เปียโน ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีตาร์ และขับร้อง ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนอาจจะจัดชั้นเรียนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้เรียน

เปียโน
เรียนรู้การวางท่าทางพื้นฐานที่ถูกต้อง เรียนรู้การอ่านโน้ต และทฤษฎีต่างๆที่ใช้สำหรับนักเปียโน เรียนรู้บทเพลงและเทคนิคเบื้องต้นตั้งแต่หลักสูตรของ Alfred’s Basic Piano จนถึงระดับชั้นกลาง จากนั้นจะเป็นการเรียนบทเพลงจากคีย์ตกวีที่มีชื่อเสียงเช่น Bach Beethoven Chopin โดยใช้ใช้หลักสูตร Trinity, Royal และ ANZCA ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้แสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณะชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้เรียน นอกจากความสามารถทางเปียโนสูงขึ้น เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ยังเป็นการพัฒนา EQ ของผู้เรียนในด้านต่างๆอีกด้วย
เครื่องสาย (ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล)
ฝึกท่าทางการจับและการเล่นเครื่องดนตรี การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีที่ใช้ในการเล่นเครื่องสาย และเทคนิคการบรรเลงที่สื่อความหมายได้อย่างไพเราะ ใช้หลักสูตร Susuki ซึ่งประกอบด้วยเพลงและแบบฝึกหัดที่เหมาะกับผู้เรียนชั้นต้น ตลอดจนบทเพลงชั้นสูงเช่น concerto, sonata ซึ่งประพันธ์โดยคีย์ตกวีระดับโลก
ร้องเพลง
เรียนทักษะพื้นฐานของการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การควบคุมเสียง ท่าทางที่ถูกต้อง การออกเสียงที่ชัดเจน การอ่านโน้ต ตลอดจนการสื่อความหมายและแสดงอารมณ์ ผ่านทางบทเพลงตามสไตล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Classic, pop, jazz, rock ในสไตล์ที่เป็นตัวคุณเอง
กีตาร์
ฝึกท่าทางการเล่นที่ถูกต้องของการเล่นกีต้าร์ Classic ท่าทางการใช้มือทั้งสองข้าง การอ่านโน้ต และทฤษฎีดนตรีที่ใช้กับกีต้าร์ เริ่มต้นโดยใช้หลักสูตรของ Alfred ซึ่งเป็นยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเรียนรู้บทเพลงชั้นสูงของนักกีต้าร์ที่มีชื่อเสียงเช่น F.terrega, Fernando Sor เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นเพลงที่ตนเองต้องการ และพัฒนาก้าวไปเป็นนักกีต้าร์ในสไตล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Classic, Folk, Rock

 

Eurhymic

อื่นๆ:
โดยทั่วไปแล้ว การสอนจะเป็นแบบตัวต่อตัว แต่ถ้าผู้เรียนมึความประสงค์ที่จะเรียนเป็นกลุ่มก็สามารถทำได้โดยแจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะทำการจัดกลุ่มโดยดูตามความเหมาะสมด้านอายุ ความสามารถ รวมถึงจำนวนนักเรียนต่อชั้นด้วย

วัดผลการเรียนโดย:

  • Trinity College of London
  • Royal School of music
  • London College of Music
  • Australian and New Zealand Culture Arts Limited

กิจกรรม:
ที่อากาเป้ เราให้คุณค่ากับการแสดงดนตรีต่อสาธารณะชน ด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนดนตรีที่อากาเป้ จะมีโอกาสที่ในกิจกรรมทางดนตรีที่โรงเรียนจัด เช่น in-house concert ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์เป็นครั้งคราว การแสดงเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กล้าแสดงออกในที่ชุมชน เผชิญสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ทั้งดีและไม่ดี ไม่ท้อถอยที่จะผ่าความลำบากของชีวิต